24ores

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος tvxs.gr/s.24ores.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία “1984 Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ)” που εδρεύει στην Αθήνα, 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΦΜ 996788127 – ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  Κ. ΤΣΑΤΣΟΥ 8, 10558 ΑΘΗΝΑ,  ΤΗΛ.: 2109211195, info@tvxs.gr. Η εταιρεία μέσω του τvxs.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της σελίδας και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να ανανεώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site και των υπηρεσιών ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ΑΠΟΔΟΧΗ των όρων και προϋποθέσεων.

1.3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του tvxs.gr/s.24ores.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρων υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους υπηρεσίας.

2. Ορισμοί

Οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

2.1. «Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία “1984 Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ)”

2.2.«Site»: Ο διαδικτυακός χώρος tvxs.gr/s.24ores.gr
2.3. «Χρήστης του site»: Ο επισκέπτης του site που έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί.
2.4. «Συνδρομητής»: Το εγγεγραμμένος μέλος του site, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, ο οποίος καταβάλλει το κατωτέρω αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς το οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
2.5. «Συνδρομή»: Το ποσό το οποίο συμφωνείται να καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για να αποκτήσει πρόσβαση στις Συνδρομητικές υπηρεσίες που επέλεξε. Τα ποσά των συνδρομών ανά πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site και ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί.

3. Υπηρεσίες – προϊόντα

3.1. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, πρόσβαση στην υπό περιορισμούς ύλη του ιστότοπου tvxs.gr/s.24ores.gr των συνδεδεμένων με αυτό ιστότοπων καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη σχετική άδεια (εφεξής «υλικό») σε ψηφιακή μορφή. Η προβολή και η ανάγνωση του ψηφιακού υλικού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του Συνδρομητή και υπό τους παρόντες όρους. Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση υλικού μέσω του Site. Το υλικό που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από το υλικό που αναρτάται στο Site και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής.

3.2. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενη χρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

4. Εγγραφή

4.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Site απαιτείται η εγγραφή του Συνδρομητή σε αυτό με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Συνδρομητή και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

4.2. Κατά την εγγραφή στο Site o Συνδρομητής ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site ο Συνδρομητής αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών/συνδρομών από το Site.

4.3. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια και το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και περιγράφεται αναλυτικά στο Site.

4.4. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

4.5. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

4.6. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του Site, η διαγραφή του Συνδρομητή είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Εταιρία.

5. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης

5.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το Site απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε συνδρομητή και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

5.2. Οι Συνδρομητές είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας Eurobank και η Εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία καρτών.

6. Ενημερωτικά δελτία – Επικοινωνία

Η αποδοχή των όρων χρήσης του Site και η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του site συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της Εταιρείας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του.

7. Υποχρεώσεις – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

7.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι πληρώνει για υπηρεσίες μέσω του Site με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Site παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

7.2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στο Site. Κάθε χρήση του Site κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

7.3. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Συνδρομητής για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

7.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

8.1. Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

8.2. Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω του Site και των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8.4. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

8.5. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

9. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

9.1. Το Site παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ) “ως έχει”.

9.2. Η επίσκεψη και κάθε χρήση συνεπάγεται την αποδοχή από όλους τους Συνδρομητές των όρων αυτών καθώς και των ειδικότερων όρων που ισχύουν στο Site.

9.3. Κάθε συνδρομή ως προϊόν χαρακτηρίζεται από ξεχωριστή περιγραφή, διάρκεια και κόστος.

9.4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του tvxs.gr/s.24ores.gr καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργή χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του tvxs.gr/s.24ores.gr και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και των Συνδρομητών υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η δε Εταιρία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεώτερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στον δικτυακό τόπο tvxs.gr/s.24ores.gr

9.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο Συνδρομητής.

9.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.

9.7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Site τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

9.8. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από τον Συνδρομητή ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του Site ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

9.9. Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του Site ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

9.10. H Εταιρεία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover

Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται ποτέ στο site αλλά προωθούνται αυτόματα στο σύστημα της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Όλες δε οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με τη χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

9.11. Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει την πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα πρέπει να αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποδειχθεί, επισυναπτόμενο, το σχετικό καταθετήριο, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας που αντιστοιχεί.

9.12. Ο συναλλασσόμενος με το tvxs.gr/s.24ores.gr Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το tvxs.gr/s.24ores.gr και η εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους. Κατά τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης αποδείξεως λιανικής πώλησης.

9.13. Ο συναλλασσόμενος δύναται να ακυρώσει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή του με την εταιρία, μόνο πριν το στάδιο της ολοκλήρωσης αυτής, ήτοι πριν εξοφληθεί η δοθείσα παραγγελία από τη συνεργαζόμενη τράπεζα

10. Ανανέωση Συνδρομής

Η Εταιρεία όταν θα λήγει η Συνδρομή θα ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω ενός αριθμού e-mails για τη λήξη της συνδρομής και τη δυνατότητα ανανέωσης μέσω ενός link. Στην περίπτωση συναλλαγής μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της οποίας αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληρωμών του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, η Εταιρία διατηρεί τη δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, με τη ρητή προειδοποίηση κατά το στάδιο της πρώτης συναλλαγής, προκειμένου να αρνηθεί την αυτόματη ανανέωση εφόσον δεν το επιθυμεί. Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν αποθηκεύει σε κανένα σημείο του δικού τους ηλεκτρονικού συστήματος στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, ούτε ιστορικό συναλλαγών. Ο συνδρομής μπορεί να καθορίζει ο ιδιος την  την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της συνδρομής, τον τρόπο χρέωσης και τη διαχειριση των συναλλαγών του ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://s.24ores.gr/my-account/orders/ είτε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρία.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Site και για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών, ο Συνδρομητής θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή στις υπηρεσίες του Site και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

11.2. Η Εταιρία έχοντας υπόψη της τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Συνδρομητή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του Συνδρομητή, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών, ο συνδρομητής οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία επαναφοράς για να αποκτήσει νέο κωδικό.

11.3. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των Συνδρομητών που συλλέγει το Site κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του Site. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Συνδρομητών του Site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

11.4. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής των περιεχομένων του Site, στο οποίο προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

12. Χρήση Cookies

12.1. Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Εταιρείας στον υπολογιστή κάθε Συνδρομητή με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία στην Εταιρεία των δεδομένων του φυλλομετρητή του Συνδρομητή (“browser”).

12.2. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή άλλη συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Συνδρομητή. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Συνδρομητή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

12.3. Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό του Συνδρομητή μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό του. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό του, όταν ανοίξει εκ νέου τον πλοηγό (browser), ούτως ώστε η πλοήγησή να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον Συνδρομητή.

12.4. Η Εταιρία μέσω του Site έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους Συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Site.

Σημειώνεται ότι:

• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

13. Αποκλεισμός εγγυήσεων

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

13.2. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και οποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

13.3.Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι
(i) οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συνδρομητή,
(ii) οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες,
(iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα,
(iv) η ποιότητα, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδρομητή.